בינינו - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה פסיכודינמית

הצטרפו כמנויים לכתב העת

 

ראה אור הגיליון השלישי

כרך ב (1) - פברואר 2024

בינינו הוא כתב עת ישראלי חדש לפסיכותרפיה פסיכודינמית בהוצאה של התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם פסיכולוגיה עברית. מטרת כתב עת היא להעשיר את השיח בנושאים הקשורים לטיפול הפסיכודינמי וההדרכה הפסיכודינמית לסוגיה.

כתב העת "בינינו" (BetweenUs) מיועד לסטודנטים, לקלינאים, לחוקרים ולקובעי מדיניות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכודינמית. כל המאמרים יעברו סקירה על ידי שני סוקרים מומחים, באופן אנונימי.

מטרות: העמקת השיח הקליני והמחקרי על פסיכותרפיה ועל הדרכה פסיכודינמיים.

תחומי תוכן: מאמרים מקוריים העוסקים בתיאורים ובהתנסויות קליניות מתחום הפסיכותרפיה הפרטנית, הזוגית-משפחתית והקבוצתית, בהדרכה על טיפולים פסיכודינמיים פרטניים, זוגיים-משפחתיים וקבוצתיים, בהשוואות בין גישות טיפוליות פסיכודינמיות, מאמרים אמפיריים על טיפול פסיכודינמי (ניתן להשוות לגישות אחרות), וסוגיות אתיות הנוגעות ליישום טיפול פסיכודינמי במוסדות ובפרקטיות פרטיות. אופן הפרסום: המאמרים יפורסמו ברשת האינטרנט (open access) ויהיו זמינים לקריאה לקהל הרחב. ייתכן ויודפס מספר מוגבל של עותקים מכל גיליון.

עורך ראשי: ד"ר אופיר לוי.

עורך המאמרים: אייל שדה

חברי המערכת: ד"ר קובי סגל, ד"ר אילן ולד, שירלי אילת גרינברג, ד"ר אלכס אביב, ד"ר רבקה דוידוביץ-אפשטיין, פרופ' סמדר בן-אשר ופרופ' בל גבריאל-פריד

ISSN: 2957-756X
אודות image

קול קורא להגשת תקצירים

מערכת 'בינינו' - כתב העת לפסיכותרפיה פסיכודינמית מזמינה אתכם.ן לשלוח תקצירים בני 200 מילים. התקצירים יקראו ויוערכו על ידי חברי.ות המערכת. עד 14 כותבים.ות יוזמנו להרחיב את התקצירים לכדי מאמר מלא בעבור הגיליון הקרוב. 

התקציר יכתב בגופן David-12 ברווח כפול. יש לציין ולהדגיש את שם המאמר ולמרכזו.

מבנה התקציר (בעברית):

כאשר המאמר הוא קליני מבנה התקציר צריך לכלול: רקע תיאורטי ומטרה. הסוגיה ואופן הצגתה (תיאור מקרה למשל) ואת התרומה לטיפול פסיכודינמי.

כאשר המאמר הוא מחקרי: רקע מדעי/תיאורטי;  מטרה והשערות, שיטת המחקר וכלי המחקר, ממצאים מרכזיים, והתרומה לטיפול פסיכודינמי.

בתחתית התקציר יש לכתוב עד 5 מילות מפתח.

כותבי התקצירים יציינו את שמם המלא, את הרקע המקצועי שלהם, מספר טלפון וכתובת מייל.

את התקצירים יש לשלוח לתיבת המייל BetweenUs.Editor@gmail.com 


תשובות למגישים ישלחו כשלושה שבועות מיום הגשת התקציר.


 1. על המאמר להיות מקורי;  המחברים מתחייבים שכתב היד הוא פרי עטם ואינו מהווה הפרת זכויות של כל צד שלישי וכי הסוגיה הנדונה או לחליפין המחקר הקליני שבוצע תואם את כללי האתיקה המקצועית.
 2. כל מאמר יכלול לכל היותר 5,000 מילים לא כולל תקציר ורשימת מקורות. 
 3. המאמרים יוגשו על פי כללי הכתיבה האקדמית APA-7 לרבות גודל גופן (David-12), רווח כפול בין השורות, רוחב השוליים, כותרות ציטוט מקורות ועוד. באתר היחידה ללימודי המשך תוכלו למצוא קובץ בעברית ובו פירוט הכללים
 4. מאמר קליני יכלול: (1) תקציר (200 מילים) + (עד) חמש מילות מפתח; (2) פרק מבוא המציג את מטרת המאמר תוך התייחסות וסקירת ספרות רלוונטית; (3) הצגת הסוגייה/המקרה תוך קישורו לבסיס התיאורטי הנבחר; הפער בספרות הקלינית אליה מתייחסת הסוגייה (במידה וקיים); (4) דיון; (5) ומסקנות ויישומים לפרקטיקה.
 5. מאמר אמפירי יכלול כ-5000 מילים על פי החלוקה הבאה: (1) תקציר (עד 200 מילים)  + (עד) חמש מילות מפתח; (2) מבוא המציג את מטרת המחקר; סקירת ספרות; הפער הקיים בספרות המחקרית והקלינית וחידוש המחקר;השערות/שאלות המחקר; (3) שיטה; (4) ממצאים; (5) דיון; (6) מסקנות, המלצות לפרקטיקה ומגבלות המחקר. 
 6. בעת הגשת המאמר, יצורף תרגום של התקציר לאנגלית באורך 250 מילים ומילות מפתח התואמות את מילות המפתח בעברית. התקציר ומילות המפתח באנגלית ישובצו בסוף המאמר, לאחר רשימת המקורות בעברית.  
 7. מבנה התקציר (בעברית ובאנגלית) – כאשר המאמר הוא קליני מבנה התקציר צריך לכלול: רקע תיאורטי ומטרה. הסוגיה ואופן הצגתה (תיאור מקרה למשל) ואת התרומה לטיפול פסיכודינמי. כאשר המאמר הוא מחקרי: רקע מדעי/תיאורטי;  מטרה והשערות, שיטת המחקר וכלי המחקר, ממצאים מרכזיים, והתרומה לטיפול פסיכודינמי.
 8. יש לצרף 3-4 משפטים המדגישים את תרומתו של המאמר לשיח הקליני ו/המחקרי הפסיכודינמי (למשל "המאמר מחדד את תרומת התיאוריה הביוניאנית לטיפול באוטיזם"). דגשים אלה ישולבו לאחר תקציר המאמר.
 9. על כל כותב לתאר את מקצועו, תוארו, מקום עבודתו והיבטים ביוגרפיים נוספים הרלוונטיים לחייו ופועלו המקצועי.
 10. המאמרים יוגשו בקובץ אחד הכולל את סעיפים 1-8. מומלץ לכותבים להכנס לכרך א(1) של כתב העת בכדי להתאים את המאמר שלהם לנדרש (יש לשים לב שהקובץ הראשון אינו מאמר אלא הרצאה).
 11. המאמר יעבור שיפוט עמיתים של שני סוקרים מהתחום. 
 12. לאחר קבלת המאמר לפרסום, המחברים יחתמו על טופס ויתור זכויות ובכך יעבירו את זכויות היוצרים לאתר פסיכולוגיה עברית והתוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב.